+1-647-374-0700 (   )   |   Unit 201, 8131 Yonge Street, Thornhill, Ontario
ARG Immigration
ARG Immigration Services Inc.
ICCRC Number: R535177
خانه  /   اسپانسرشیپ اعضای خانواده

هر آنچه برای اسپانسرشیپ اعضای خانواده باید بدانید.

کانادا سعی دارد افراد خانواده در کنار یکدیگر باشند. بدین منظور دولت کانادا با شروع مجدد برنامه اسپانسر شیپ اعضای خانواده، بار دیگر تعهد خود را برای گرد آوردن خانواده ها به دور هم نشان داد.
طبق آیین نامه های مهاجرتی کانادا، عضو خانواده در فرآیند مهاجرت به کانادا از طریق این برنامه، اسپانسرشیپ کسی است که به یکی از گروه های زیر تعلق داشته باشد:
- همسر یا شریک زندگی
- فرزندان مجرد زیر 22 سال
- فرزندان 22 سال به بالا که به دلایل مشخص و قابل اثبات به متقاضی وابسته هستند
- فرزندان فرزندان وابسته
- فرزندان وابسته می توانند همخون شما باشند یا آنکه آنها را به فرزندی پذیرفته باشید.
- والدین

با استفاده از فرم ارزیابی اسپانسرشیپ اعضای خانواده مشاور رسمی مهاجرت به کانادا، با استناد به تجربه فراوان، به شما در این راه کمک می کند.

می خواهم اسپانسر یکی از اعضای خانواده ام شوم.
یکی از اعضای خانواده ام می خواهد اسپانسر من شود.